Facebook

GIỮ GÌN MÔI TRƯỜNG

Đất trồng trọt bao phủ gần 50% diện tích của Liên minh Châu Âu (bao gồm cả đất gieo trồng cũng như đất phủ xanh lâu dài). Do vậy nông nghiệp đóng vai trò then chốt trong việc sử dụng đất nền và chịu trách nhiệm rất lớn trong việc bảo tồn các tài nguyên thiên nhiên. Mối liên hệ mong muốn giữa nông nghiệp và môi trường có thể thâu tóm bằng khái niệm „nền nông nghiệp cân bằng”. Nó đòi hỏi một việc quản lý các tài nguyên thiên nhiên theo cách đảm bảo sao cho các lợi ích của chúng cũng phải được dành cho tương lai.

Lưu tâm đến tác động qua lại quan trọng giữa việc sử dụng đất nông nghiệp và các hệ sinh thái địa phương, Chính sách nông nghiệp chung của Liên minh châu Âu (WPR) ngày càng đặc biệt chú ý đến vấn đề môi trường và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển cân bằng.

Nông nghiệp trong nhiều thế kỷ đã cộng tác cùng với môi trường thiên nhiên tạo ra một bức tranh quê tuyệt đẹp. Việc sử dụng đất nông nghiệp tạo ra một sức mạnh tích cực cho sự phát triển đa dạng của các miền đất và vùng dân cư, trong đó có các khảm rừng, miền đất bùn lầy và các vùng đất tự nhiên trải dài.

Sự toàn vẹn về môi trường và các giá trị cảnh quan của phong cảnh nông thôn làm cho vùng đất nông thôn trở nên hấp dẫn cho việc lập các doanh nghiệp, nơi ở và các doanh nghiệp du lịch và giải trí.

Mối liên hệ giữa của cải của môi trường tự nhiên và hoạt động nông nghiệp là phức tạp. Nhiều vùng dân cư trú quý giá ở châu Âu được duy trì bởi một nền nông nghiệp rộng. Song các hoạt động nông nghiệp và việc sử dụng đất nền không thích hợp cũng có thể có tác động xấu đến tài nguyên thiên nhiên, ví dụ như

  • sự ô nhiễm đất, nước và không khí
  • việc phân nhỏ các cụm cư dân
  • việc mất đi thiên nhiên hoang dã

Chính sách nông nghiệp chung (WPR) đã xác định ba lãnh vực hoạt động ưu tiên để bảo vệ môi trường và cải thiện di sản nông nghiệp của Liên minh Châu Âu là:

  • sự đa dạng sinh học và bảo tồn cùng với phát triển các hệ thống nông lâm nghiệp „tự nhiên” và các cảnh quan nông nghiệp truyền thống
  • tiết kiệm và sử dụng nước
  • biết xoay xỏa với các thay đổi về khí hậu

Chính sách nông nghiệp chung WPR đảm bảo là các nguyên tắc của mình phù hợp với các đòi hỏi về môi trường và các khoản tiền của WPR quảng bá cho việc phát triển các hoạt động nông nghiệp bảo vệ môi trường và cảnh quan. Nó khuyến khích nông dân tiếp tục đóng vai trò tích cực trong việc gìn giữ nông thôn và môi trường.

Việc đó đạt được thông qua:

  • sự giúp đỡ có định hướng các phương tiện để phát triển các vùng nông thôn quảng bá các hoạt động nông nghiệp cân bằng với môi trường, ví dụ như các chương trình nông nghiệp-môi trường
  • áp đặt các trừng phạt thông qua giảm hỗ trợ về tài chính từ Chính sách nông nghiệp chung WPR với các nhà sản xuất không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường