• English
  • Tiếng Việt
  • 中文 (中国)
  • 한국어
  • 日本語
  • QUẢ LÝ CHUA ĐEN

    Cây bụi cao đến 2 m, trồng phổ biến ở vườn cạnh nhà hay vườn riêng. Quả ở dạng quả mọng, hình tròn, kích thước nhỏ và có màu đen xẫm, ngọt, có các tuyến không đều, có thể ăn tươi hay qua chế biến. Lá cây lý chua đen cũng là nguyên liệu.