• English
  • Tiếng Việt
  • 中文 (中国)
  • 한국어
  • 日本語
  • TÁO ROYAL GALA

    Sắc nét, đậm, đỏ sáng hoặc mẫu đỏ/cam của các quả trên nền vàng. Quả nhỏ và trung bình với vỏ mỏng. Táo cứng, ngọt, nhiều nước và dòn.