• English
  • Tiếng Việt
  • 中文 (中国)
  • 한국어
  • 日本語
  • THĂN GÀ

    Phần quý của gà thuộc phần ức với cấu trúc mảnh dẻ, rất mềm và cần thời gian gia nhiệt rất ngắn. Thăn gà là thịt lý tưởng để rán và nướng trên than cũng như món luộc.